ΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Με την παρούσα πολιτική της η «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ»  (εφεξής η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας»), η οποία εδρεύει στο στα Οινόφυτα Βοιωτίας (ΒΙ.ΠΕ Θέση Ρουμάνι) καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της καθώς και όταν συναλλάσσεστε με οιονδήποτε άλλον τρόπο μαζί της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Χρήστο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ μέσω email στο [email protected].

Ιστότοπος: ο ιστότοπος https://www.marispolymers.com/el/ ο οποίος, όπως και το σύνολο των περιεχόμενων, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην εταιρεία μας.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου , συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων μαζί με εμπορικά σήματα, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους.

Ως εκ τούτου – εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια – δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου του ιστότοπου.  Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την επιχείρηση (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας της εταιρείας.

Η εταιρεία  δεσμεύεται απέναντι στην προστασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη – χρήστη της ιστοσελίδας https://www.marispolymers.com/el/  , καθώς και οποιωνδήποτε φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει ή επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργασία μαζί της.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας το κάθε φυσικό πρόσωπο αποδέχεται την Πολιτική αυτή και δεσμεύεται από τους όρους της.

Η εταιρεία μας ανασκοπεί  σε τακτά χρονικά διαστήματα την συγκεκριμένη Πολιτική προκειμένου να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει την διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 4 ΓΚΠΔ)

1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα μας ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου :

β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνίας όπως ΑΦΜ, διεύθυνση, τρόπος και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

γ. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας (αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σας και πιστωτικό ίδρυμα)

δ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ε. Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που απαντάτε σε αγγελία για εύρεση εργασίας).

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την ««MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ.  Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και το Ν. 4624/2019 και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα.

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

ζ) Παρέχει στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων δικαιώματα πρόσβασης στα αρχεία τους και

η) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων από την «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» βρίσκει έρεισμα σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση τυχόν καταρτισθείσας σύμβασης μεταξύ ημών
 • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από τη σύμβαση) .
 • Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ¨» ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον σας ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.
 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου ή άλλων ζωτικών συμφερόντων.
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων: η επεξεργασία βασίζεται στο δικαίωμά μας να επιδιώξουμε την ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.
 • Συγκατάθεση: κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις υπόλοιπες νομικές βάσεις, η «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» θα επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν ρητής και έγγραφης συγκατάθεσης σας

ΠΟΙΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εντός της «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» εξειδικευμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Η πρόσβαση διαβαθμίζεται ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντά τους και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας που έχουν αναλάβει.

Εκτός από την «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ »πρόσβαση έχουν επίσης ο υπεύθυνος ασφαλείας πληροφορικής,

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να διαβιβαστούν:

– σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους φορείς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται από το νόμο ή τον κανονισμό ή από νόμιμη εντολή

– σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις εντολές μας και βάσει ειδικού συμφωνητικού για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε αυτή την περίπτωση τους παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύουμε. Αυτό σας επιτρέπει να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Δικαίωμα στην πρόσβαση: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας επιτρέπει να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς.
 4. Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στην λήθη): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικές πληροφορίες, όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους και λόγω της συνδρομής στο πρόσωπό σας μιας ιδιαίτερης κατάστασης. Σημειώστε ότι το παρόν δικαίωμα δεν συνιστά απόλυτο «δικαίωμα να ξεχαστεί».
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, εάν επί παραδείγματι επιθυμείτε τη διαπίστωση της ακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του λόγου επεξεργασίας.
 6. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία για δικούς σας σκοπούς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε τα δεδομένα σας σε διαρθρωμένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και μηχανικά αναγνώσιμη (δηλ. Μια μορφή δεδομένων που μπορεί να διαβαστεί και να επεξεργαστεί αυτόματα από έναν υπολογιστή, για παράδειγμα CSV, JSON και XML μορφές δεδομένων – εξαιρουμένων των εγγράφων PDF και των σαρωμένων εικόνων ).
 7. Δικαίωμα διατύπωσης αντιρρήσεων: Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 8. Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στη δημιουργία προφίλ και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων υπό ορισμένες συνθήκες.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Tα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην επιχείρηση μας διατηρούνται από εμάς για χρονικό διάστημα ενός έτους, αν δεν καταρτισθεί μεταξύ μας κάποια σύμβαση. Στην περίπτωση που καταρτισθεί μεταξύ μας οιαδήποτε σύμβαση θα διατηρούμε τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών εκτός αν η νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, κρυπτογράφηση κλπ).

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην επιχείρηση διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης που τελεί υπό τον έλεγχο μας και μόνο κατ’ εντολή μας και ενδεχομένως από αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η εταιρεία μας επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την επιχείρηση ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ»  σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Δικηγόρο Χρήστο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ μέσω email στο [email protected]

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Η «MARIS POLYMERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ» θα ικανοποιήσει το αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

This site is registered on wpml.org as a development site.